Du thuyền V’Spirit


Giá 3.250.000

Hà Nội → Vịnh Lan Hạ → Hang Sáng → Trà Báu

2 ngày

Du thuyền Signature


Giá 2.900.000

Vịnh Bái Tử Long - Làng chài Vông Viêng - Hang Thiên Cảnh Sơn

2 ngày

Du thuyền V’spirit Premier


Giá 2.290.000

Hà Nội - Vịnh Lan Hạ - Trà Báu - Hang Sáng, Tối

2 ngày

Du thuyền Athena


Giá 2.900.000

Vịnh Hạ Long → Hang Sửng Sốt → Đảo Titop

2 ngày 1 đêm

Du thuyền Hương Hải Sealife


Giá 3.100.000đ

Vinh Bái Tử Long → Làng Chài Vung Viêng → Cống Đầm → Hang Thiên Cảnh Sơn

2 ngày

20190501

Du thuyền La Regina Legend


Giá 2.390.000đ

Hà Nội → Hải Phòng → Vịnh Lan Hạ

2 ngày