Du thuyền V’Spirit


Giá 3.250.000

Hà Nội → Vịnh Lan Hạ → Hang Sáng → Trà Báu

2 ngày

Du thuyền La Regina Legend


Giá 2.390.000đ

Hà Nội → Hải Phòng → Vịnh Lan Hạ

2 ngày

Du thuyền Mon Chéri


Giá 3.200.000đ

Vịnh Lan Hạ → Hang Sáng, Tối → Đảo Cát Bà

2 ngày