Du thuyền 5 sao Hạ Long

Du thuyền Serenity


Giá 3.700.000 VND

Hà Nội → Tuần Châu → Vịnh Lan Hạ → Đảo Đầu Bê → Làng chài Việt Hải

2 ngày 1 đêm

Du thuyền O’Gallery Lotus


Giá 3.200.000đ

Hà Nội → Vịnh Lan Hạ → Hang Sáng, Hang Tối → Trà Báu

2 ngày 1 đêm

Du thuyền Genesis Regal


Giá 3.500.000đ/ khách

Hà Nội → Vịnh Lan Hạ → Đảo Cát Bà → Hang Sáng, Tối

2 ngày

01/05/2019

Du thuyền Sealife Legend


Giá 3.380.000đ

Hà Nội → Vịnh Lan Hạ → Hang Sáng → Đảo Cát Bà

2 ngày

Du thuyền Perla Dawn Sails


Giá 3.250.000

Hà Nội → Vịnh Lan Hạ → Hang Sáng → Trà Báu

2 ngày

Du thuyền Signature


Giá 2.900.000

Vịnh Bái Tử Long - Làng chài Vông Viêng - Hang Thiên Cảnh Sơn

2 ngày

Du thuyền V’spirit Premier


Giá 2.900.000

Hà Nội - Vịnh Lan Hạ - Trà Báu - Hang Sáng, Tối

2 ngày

01/05/2019

Du thuyền Athena


Giá 2.990.000

Vịnh Bái Tử Long → Làng chài Vông Viêng → Hang Thiên Cảnh Sơn

2 ngày 1 đêm

Du thuyền Hương Hải Sealife


Giá 3.100.000đ

Vinh Bái Tử Long → Làng Chài Vung Viêng → Cống Đầm → Hang Thiên Cảnh Sơn

2 ngày

01/05/2019

Du thuyền phổ thông

Du thuyền Swan


Giá 2.500.000

Vịnh Bái Tử Long → Cặp La → Hang Thiên Cảnh Sơn → Hòn Gai

2 ngày

Du thuyền V’Spirit Premium


Giá 2.350.000đ

Vinh Hạ Long → Hang Sửng Sốt → Đảo Titop → Hang Trống

2 ngày

01/05/2019