Du thuyền 5 sao Hạ Long

Du thuyền La Casta


Giá 2.250.000 VND

Hà Nội → Vịnh Lan Hạ → Ba Trái Đào → Ao Ếch

2 ngày 1 đêm

Du thuyền Capella


Giá 2.700.000 VND

Hà Nội → Vịnh Lan Hạ → Hang Sáng, Tối

2 ngày 1 đêm

Du thuyền Ambassador


Giá 2.600.000 VND/ khách

Hà Nội → Vịnh Hạ Long→ Hang Sửng Sốt → Đảo Titop

2 ngày 1 đêm

Du thuyền Paradise Grand Cát Bà


Giá 2.690.000 VND/ khách

Hà Nội → Vịnh Lan Hạ → Hang Sáng, Tối

2 ngày 1 đêm

Du thuyền Stellar of the Sea


Giá 2.900.000 VND/ khách

Hà Nội → Vịnh Lan Hạ → Ba Trái Đào → Hang Sáng, Hang Tối

2 ngày 1 đêm

Du thuyền Heritage Bình Chuẩn


Giá 2.700.000 VND/ khách

Hà Nội → Vịnh Lan Hạ → Ba Trái Đào → Hang Sáng, Tối

2 ngày 1 đêm

Du thuyền Le Theatre


Giá 2.550.000 VND/ khách

Hà Nội → Vịnh Lan Hạ → Ao Ếch → Hang Sáng, HangTối

2 ngày 1 đêm

Du thuyền Serenity


Giá 3.700.000 VND

Hà Nội → Tuần Châu → Vịnh Lan Hạ → Đảo Đầu Bê → Làng chài Việt Hải

2 ngày 1 đêm

Du thuyền Genesis Regal


Giá 2.430.000đ/ khách

Hà Nội → Vịnh Lan Hạ → Đảo Cát Bà → Hang Sáng, Tối

2 ngày

Du thuyền Vịnh Lan Hạ

Du thuyền La Casta


Giá 2.250.000 VND

Hà Nội → Vịnh Lan Hạ → Ba Trái Đào → Ao Ếch

2 ngày 1 đêm

Du thuyền Capella


Giá 2.700.000 VND

Hà Nội → Vịnh Lan Hạ → Hang Sáng, Tối

2 ngày 1 đêm

Du thuyền Paradise Grand Cát Bà


Giá 2.690.000 VND/ khách

Hà Nội → Vịnh Lan Hạ → Hang Sáng, Tối

2 ngày 1 đêm

Du thuyền Stellar of the Sea


Giá 2.900.000 VND/ khách

Hà Nội → Vịnh Lan Hạ → Ba Trái Đào → Hang Sáng, Hang Tối

2 ngày 1 đêm

Du thuyền Heritage Bình Chuẩn


Giá 2.700.000 VND/ khách

Hà Nội → Vịnh Lan Hạ → Ba Trái Đào → Hang Sáng, Tối

2 ngày 1 đêm

Du thuyền Le Theatre


Giá 2.550.000 VND/ khách

Hà Nội → Vịnh Lan Hạ → Ao Ếch → Hang Sáng, HangTối

2 ngày 1 đêm

Du thuyền Scarlet Pearl


Giá 2.550.000 VND

Hà Nội → Vịnh Lan Hạ → Ao Ếch →Hang Sáng, Tối

2 ngày 1 đêm

Du thuyền Genesis Regal


Giá 2.430.000đ/ khách

Hà Nội → Vịnh Lan Hạ → Đảo Cát Bà → Hang Sáng, Tối

2 ngày

Du thuyền Perla Dawn Sails


Giá 3.250.000

Hà Nội → Vịnh Lan Hạ → Hang Sáng → Trà Báu

2 ngày

Du thuyền phổ thông

Du thuyền Swan


Giá 2.500.000

Vịnh Bái Tử Long → Cặp La → Hang Thiên Cảnh Sơn → Hòn Gai

2 ngày

Du thuyền V’Spirit Premium


Giá 2.350.000đ

Vinh Hạ Long → Hang Sửng Sốt → Đảo Titop → Hang Trống

2 ngày

01/05/2019